Welcome to the 2019-20 Season

7 new student-athlete

(Morocco, Tunisia, Qatar, Ontario & Saskatchewan)