Welcome to the 2021-22 Season

7 new student-athletes

(Morocco, Tunisia, Qatar, Ontario & Saskatchewan)