Team Records

8 & U (SCY)

8 & U (LCM)

 

9 & 10 (SCY)

9 & 10 (LCM)

 

11 & 12 (SCY)

**UPDATED 5/8

11 & 12 (LCM)

 

13 & 14 (SCY)

**UPDATED 5/8

13 & 14 (LCM)

 

15 & O (SCY)

**UPDATED 5/8

15 & O (LCM)

 

OPEN (SCY)

OPEN (LCM)


Updated 9/27/2022