2019 WSST Dolphin Splash

February, 2019 - Splash V1