November Birthdays

Ben Davis

Huntsville Swim Association

2022 November Birthdays

                                                      

Nov. 1                                            Cassidy Cockrell               14

                                                       Mathew Cross                 8

                                                       Margaret Schreeder              8

                                                       Jake Ryan                         13

Nov. 2                                            Trenton Hall                    5

                                                       Harold Mooty                  9

                                                       Addison Wiley                 12                      

 

Nov. 3                                            Wyatt Igo                         5

 

Nov. 5                                            Jackson Kimbrel               15

Nov. 6                                            Eliza McCormick              13

                                                      

Nov. 8                                            Nicholas Burkholder              12

                                                       Francis Lehr                     9

                                                       Millie McRight                 10

 

Nov. 9                                            Santiago Castillo              10                      

 

Nov. 10                                          Henry Roth                      6

 

Nov. 11                                          Beatrice Farmer               6

                                                       Ava Mehta                       8

 

Nov. 12                                          Jenny Baumgartner              12

                  Fisher Cole                       12

 

Nov. 13                                          Eleanor Borders               11

                   Ava Rybacki                     7

Nov. 14                                          Griffin Scully                    11

                                                      

Nov. 15                                          Landon Howison              11

                                                       Nathaniel Maxey              8

                                                       Phoebe McDonald              10

                                                       Barton Olsen                   11

                                                      

 

Nov. 16                                          Averee Fiero                    15

                                                       Elena Harmon                  17

 

Nov. 17                                          Justin Freeman                17

                  Taylor Miller                    16

                   Michael Tretyakov              17

 

Nov. 18                                          Dawson Murphy              12

                  Mae Watkins                   14

 

Nov. 19                                          Nicholas Craig                 10

                                                       Zachary Craig                  10

                                                       Kylie Donovan                 12        

 

Nov. 20                                          Ayla Graves                      9

                                                       Mary Kopecky                  7

 

Nov. 21                                          Tucker Cole                      8                        

                                                       Will Neville                      17

 

Nov. 22                                          Elijah Elmore                   8

 

Nov. 23                                          Owen Bains                     11

                           

Nov. 24                                          Sofia Roberts                   18

                  James Royer                    6

 

Nov. 25                                          Colin Doherty                  7

                                                       Harper Gosdin                 7

 

Nov. 26                                          Evan Barnett                    18

 

Nov. 27                                          Jonathan Ferguson              9

                                                       Chloe Handley                 15

Nov. 28                                          Caroline Wessel               11

 

Nov. 29                                          Abigail Lovvron                5

                                                       Ryan Owen                      17